Δευτέρα, 9 Μαΐου 2016

''Απόσπασμα από τον λόγο του Δόκτορος- Γκαίμπελς εις το συνέδριο του Εθνικοσοσιαλιστικού κόμματος... Εν Νυρεμβέργη- 1936''
Αρχηγέ μου, Εξοχότατοι, Αξιότιμοι ξένοι, Σύντροφοι του κόμματος.

Εις τους πολιτικούς ενδιαφερόμενους κύκλους των χωρών της Δυτικής Ευρώπης θεωρείται το φαινόμενο του Μπολσεβικισμού, όπως τούτο παρουσιάζεται δια μεν του Μαρξισμού στην θεωρία, δια δε του Ρωσικού Σοβιετικού κράτους εις την πράξιν, πάντοτε ακόμη ως μία πνευματική εκδήλωσις και πολιτική πραγματικότης, με την οποία η πολιτισμένη ανθρωπότης οφείλει να συζήτησή και να συνεννοηθεί επίσης πνευματικώς και πολιτικώς.

Η αντίληψις αυτή αποδεικνύει μια πολύ επικίνδυνη έλλειψη κατανοήσεως ως προς την αληθινή μορφή και την φύση του διεθνούς Μπολσεβικισμού. Εκείνο το οποίο εμείς γενικώς εννοούμε, όταν λέμε ''Ιδέα και Κοσμοθεωρία'', δεν έχει καμία απολύτως σχέση με εκείνο το οποίο καλείται ''Μπολσεβικισμός''. Διότι εδώ πρόκειται περί μιας παθολογικής και εγκληματικής παραφροσύνης, η οποία αποδεδειγμένα έχει επινοηθεί από τους Ιουδαίους και διευθύνεται επίσης από τους Ιουδαίους με τον σκοπό της εκμηδενίσεως των πολιτισμένων λαών της Ευρώπης και της εγκαθυδρίσεως  μιας διεθνούς Ιουδαϊκής ηγεμονίας έπ, αυτών.

Ο Μπολσεβικισμός μόνον εις τον έγκέφαλον Εβραίων ήτο δυνατόν να γεννηθεί και μόνον το άγονον έδαφος της ασφάλτου των κοσμοπόλεων έδωσε εις αυτόν την δυνατότητα εξαπλώσεως. Ήδυνήθη  δε να εύρη είσοδον μόνον εις μιαν ανθρωπότητα, η οποία είχε βαθύτατα συγκλονισθεί και αποσυντεθεί υπό του πολέμου και της οικονομικής κρίσεως και ως εκ τούτου ήτο προσιτή και για αυτή ακόμη την εγκληματική παραφροσύνη.  

Ο Μπολσεβικισμός υπερνικά πάντοτε όλες εκείνες τις πολιτικές ομάδες, οι οποίες δεν τον αντιμετωπίζουν με αδιάλλακτον εχθρότητα, δια τον απλούστατον λόγον, διότι κινητοποιεί, χωρίς δισταγμούς ή περιορισμούς, κατά του κράτους και των υγιών, συντηρητικών ιδεών τον ''υπανθρωπισμό''  ο οποίος υφίσταται εις κάθε λαόν ως η υποστάθμη αυτού.

Ο Μπολσεβικισμός είναι η οργάνωσις των ταπεινοτέρων ενστίκτων ενός λαού προς εξολόθρευσιν όλων των ανωτέρας αξίας στοιχείων της φυλής του. Κατά το πλείστον, χρησιμοποιεί ως όργανόν του μια δυναμική ομάδα, η οποία στηρίζεται εις μιαν βάναυσον μειονότητα και με εγκληματική ασυνειδησία εις ζητήματα τακτικής προχωρεί προς τον κύριο πολιτικό σκοπό του: την δια παντός τρόπου κατακτήσιν της εξουσίας. 

Ο Μπολσεβικισμός είναι η δικτατορία των υποδεεστέρων ανθρώπων. Εις την αρχή ανέρχεται δια του ψεύδους και εν τη αρχή διατηρείται δια της βίας. Πρέπει να τον γνωρίζη τις και να τον έχει διαγνώση μέχρι έσωτερικωτέρων μυστικών του δια να διανυθή να τον πλήξη αποτελεσματικώς. Πρέπει να κινητοποιηθούν εναντίον του ήνωμέναι αι ανώτεραι και πολυτιμότεραι αξίαι ενός έθνους.

Το ψεύδος είναι- κατά την δοξασία του Λένιν, του πατρός της μπολσεβικικής επαναστάσεως - όχι μόνον θεμιτό μέσον, αλλά και το επιτυχέστερον όπλον δια την επικράτησιν του μπολσεβικικού αγώνος. Ήδη ο Σοπενχάουερ είχε πει, ως γνωστόν, ότι ο Ιουδαίος είναι ο αριστοτέχνης του ψεύδους. 

Και δεν είναι ως εκ τούτο εκπληκτικό, ότι Μπολσεβικισμός και Ιουδαϊσμός συναντώνται, εις το σημείο τούτον, εις την έσωτερικωτέραν των συγγένειαν. Το ψεύδος χρησιμοποιείται κυριαρχικά και μαστορικώτατα υπό του Εβραϊκού Μπολσεβικισμού. Καταπλήσσει ή μάλλον μπλοφάρει κατ΄αρχάς τον τίμιον και φιλαλήθη άνθρωπον, ώστε δεν είναι πλέον ούτος ικανός προς οιανδήποτε εσωτερική αντίδραση. Ακριβώς αυτό είναι όμως εκείνο, το οποίο επιδιώκει ο Εβραίος Μπολσεβίκος. Υπολογίζει επί του ότι ο φιλαλήθης άνθρωπος δεν μπορεί να φαντασθεί καν, ότι είναι ποτέ δυνατό να ψεύδεται κανείς σε τέτοιο μεγάλο βαθμό, όπως ψεύδεται εκείνος, με την θρασείαν και αναίσχυντον φυσικότητα, την οποία μεταχειρίζεται ψευδόμενος. Και όμως, μάλιστα: είναι δυνατόν να ψεύδεται τις μέχρι τοιούτου βαθμού! Ο Μπολσεβικισμός το πράττει, πάντως, και επιτυγχάνη ούτως εις τους άκακους και απονήρευτους ανθρώπους τα κτυπητά του αποτελέσματα.

Η προπαγάνδα του είναι, ως προς την φύση της διεθνής και επιθετική. Έχει ως σκοπούς της τον ριζοσπαστισμόν, την αναρχοποίησιν και την μπολσεβικοποίησιν  όλων των λαών της γης. Χρησιμοποιεί προς τούτο τεράστια χρηματικά μέσα, τα οποία είναι βεβαίως ανυπολόγιστα, διότι οι Μπολσεβίκοι δεσπόται, χάριν των σκοπών των τούτων, αφήνουν ασυνειδήτως να πεινά και να εξαθλιούται ολόκληρος ο Ρωσικός λαός.      

Η Οργή και λύσσα των εναντίον εμάς είναι τόσο μεγάλη, διότι βλέπουν, ότι εμείς τούς αναγνωρίσαμε και ετοιμαζόμεθα να ανατρέψωμεν εκ βάθρων την εν Ευρώπη ευρύτατα διαδεδομένην σφαλεράν αντίληψη περί του Μπολσεβικισμού. Το μίσος των προς εμάς έχει το βάθος αβύσσου. 

Αποτελεί όμως ένα των ωραιότερων τίτλων τιμής δια το πολιτικόν μας αγώνα. Αφαιρούμε από αυτούς την προσωπίδα, υπό την οποίαν κρύπτονται, και τους παρουσιάζουμεν εις τον κόσμο με την αληθινή τους μορφή.  

Η Μπολσεβικική προπαγάνδα εργάζεται επι της βάσεως ενός ευρύτατου σχεδίου. Σκοπός της είναι η παγκόσμιος καταστροφή. Φροντίζει να δημιουργεί είς τις άλλες χώρες εσφαλμένας αντιλήψεις περί του Μπολσεβικισμού. Αι αντιλήψεις αυτές διακρίνονται ως επί το πλείστον δια την απίστευτη αφέλειά των. Εν τούτοις υφίστανται και ασκούν πάντως την επιδρασίν των.
Η πραγματικότης όμως του Μπολσεβικισμού είναι τελείως διαφορετική. Και αυτή υφίσταται και δεν μπορεί να αμφισβητηθή. Έχει σημειώσει τον τρομερό δρόμο της με αίμα.
Θέλει να παρασύρει ολόκληρον τον κόσμο εις τον στρόβιλο του χάους. Αποτελεί την μεγάλη απόπειρα του Ιουδαισμού όπως εγκαθυδρύση την ηγεμονία του έφ όλων των εθνών.

Οι Εβραίοι αυτοί, οι οποίοι έφθασαν υψηλά δια της Μπολσεβικικής επαναστάσεως και μπορούν να συνεχίζουν 'ανενοχλήτως την άλλοτε δράση των ως μικροαπατεώνων και αγυρτών, εις μεγαλειώδη πλέον έκταση, επι της ράχεως ενός λαού 160 εκατομμυρίων, είναι οι πλέον αιμοβόροι τύραννοι, οι οποίοι δεν έχουν ιδεώδη, αλλά κάνουν μόνον τούς άλλους λαούς να υποφέρουν.
Είναι αληθής μάστιξ Θεού, προωρισμένη να βασανίζει τα έθνη και να φέρει δυστυχία είς τούς ανθρώπους.

Όποιος τρώγει από το δηλητηριώδες βότανον του Μπολσεβικισμού, άποθνήσκει!!!
Ιδού γιατί είς το συνέδριον τούτο του κομματός μας , καλούμεν την πολιτισμένη ανθρωπότητα εις συναγερμόν, κατά του παγκόσμιου τούτου κινδύνου, ιδού γιατί παρουσιάζομεν τον Μπολσεβικισμόν εν τη πράξει, εμφανίζομεν την θεωρίαν του άνευ του προσωπείου, το οποίο φορεί και συμβάλλομεν ούτως εις την κατανόησιν της συγχρόνου ιστορίας, η οποία υπάρχει δια να αντλώσιν οι λαοί διδάγματα εξ αυτής και όχι δια να λησμονούν.

Δια τούτο είναι και ο αγών κατά του κινδύνου τούτου κυριολεκτικώς ένας παγκόσμιος αγών. Έχει αρχίσει επί Γερμανικού εδάφους, έχει διεξαχθεί επί Γερμανικού εδάφους, ο Αδόλφος Χίτλερ είναι ο ιστορικός αρχηγός του αγώνος τούτου, εμείς δε όλοι είμεθα οι φορείς αυτού και συνεπώς οι εκπληρωταί μιας μεγάλης και ιστορικής διεθνούς αποστολής. 


H στερνή μας ελπίδα - ΧίτλερΕθνικός Σύνδεσμος ΣαρωνικούΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου